Algemene voorwaarden

Algemeen

De evenementen en workshops worden zorgvuldig voorbereid en gegeven. Wil je meer weten over de inhoud en geschiktheid voor jou, dan kun je altijd vooraf, tijdens en na workshops informatie inwinnen of overleggen met de workshopgevers of de organisatie. Deelnemers zijn altijd eindverantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Stichting Voetstappen in het Veld (hierna te noemen: ‘Voetstappen in het Veld’) en Deelnemer van trainingen en evenementen (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).
De Deelnemer is de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan een evenement deelneemt.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het voltooien van de aanmeldingsprocedure via de website. Na betaling via de website krijgt de Deelnemer een automatische bevestigings-email van Voetstappen in het Veld.

Onderbreking van gestarte workshop door deelnemer

Een workshop van meerdere dagen kan alleen als geheel gevolgd worden.
Bij het afbreken van een opleiding door deelnemer wordt er geen restitutie van de opleidingskosten gegeven.

Annulering opleiding door deelnemer

Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat Voetstappen in het Veld dit heeft bevestigd.
De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden, tenzij dit binnen 7 dagen van het starten van het evenement of de workshop is.
Bij annulering tussen 28 en 14 kalenderdagen voor aanvang van een evenement of workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van een evenement of workshop is geen restitutie mogelijk.

Annulering van een workshop of evenement door Voetstappen in het Veld

Voetstappen in het Veld heeft het recht om – met opgave van redenen – workshops of evenementen te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren. In die gevallen heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag.

Bijzondere omstandigheden

Voetstappen in het Veld behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden een workshop of evenement te annuleren, te verplaatsen of te onderbreken.
Bijzondere omstandigheden kunnen zijn: het (tijdelijk) sluiten van een evenementenlocatie; ziekte van de workshopgever; of het wegvallen van een groot aantal deelnemers.
Bij annulering heeft de Deelnemer recht op restitutie van het reeds aan Voetstappen in het Veld betaalde bedrag.

Betalingen

Betaling van de deelnamekosten wordt in principe gedaan via het bestelsysteem op de website.
In uitzonderlijke gevallen kan een deelnemer de deelnamekosten voldoen door middel van een factuur. Deelnemer heeft na ontvangst van de door Voetstappen in het Veld toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de betaling te voldoen.
Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Eigendom

Het auteursrecht op de tijdens trainingen en workshops verstrekte brochures, trainingsmaterialen, handboeken, hand-outs en welke andere materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Voetstappen in het Veld en/of de workshopgever.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voetstappen in het Veld zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Privacy van deelnemers

Bij evenementen en workshops worden geen namenlijsten verspreid. We publiceren geen foto’s zonder toestemming, noch maken we foto’s zonder toestemming.
Je gegevens en deelnemerslijsten kunnen wel worden gedeeld met de workshopgever. Voetstappen in het Veld beoordeeld per situatie of dit passend is of niet.
Als deelnemers na een workshop gegevens van een andere deelnemer willen via ons, dan sturen wij dat verzoek door aan de desbetreffende persoon met de mededeling dat diegene vrij is om te reageren of niet.

Klachten

Voetstappen in het Veld wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. Wij en de workshopgevers doen ons best om zo helder en transparant mogelijk te communiceren om wensen, behoeftes en regels op elkaar af te stemmen. Desondanks kan het voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent.
Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. In eerste instantie wordt die gericht aan de trainer wiens workshop het betreft.
Wij beschouwen iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming en een advies ter verbetering van onze evenementen. In het geval u als deelnemer ontevreden bent met de reactie van de workshopgever kan hij of zij contact opnemen met ons.